Konkurs

REGULAMIN

„KREATYWNE POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE 
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Apoyo.pl, NIP: 7343207566,  wydawca portalu PracaPlastyczna.pl.
2. Czas trwania konkursu: od 1 marca 2024 r. do 24 marca 2024 r.
3. Konkurs skierowany jest do do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.
4. Celem konkursu jest promowanie kreatywności oraz innowacyjności w pracy z dzieckiem młodszym.

II. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pomysłów na prace plastyczne spełniających poniższe warunki:

 • propozycje będą zawierały samodzielnie opracowane (autorskie) pomysły na wykonanie prac plastycznych
 • poziom trudności prac będzie dostosowany do sprawności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • prace będą odpowiednio opisane. Zawierać będą:
     a) tytuł pracy
     b) opis pracy (od kilku do kilkunastu zdań)
     c) materiały potrzebne do wykonania
     d) zdjęcie lub skan pracy (dobrej jakości)
     (wzorując się na publikacjach na stronie pracaplastyczna.pl -> zobacz przykład)

2. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.
3. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną przez dziecko lub nauczycielkę.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Prace konkursowe nie mogą mieć odpowiednika wśród prac plastycznych opublikowanych na stronie organizatora oraz nigdzie wcześniej nie zostały przedstawione na innych konkursach.

 

III. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem nauczycielki oraz podać nazwę i adres placówki, w której jest zatrudniona.
2. Fotografię/skan prac wraz z opisem należy wysłać drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV. KRYTERIA OCENY

1. Autorski i oryginalny pomysł.
2. Pomysłowość.
3. Dostosowanie propozycji na prace plastyczne do sprawności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
4. Zaangażowanie (ilość przesłanych pomysłów).

 

V. NAGRODY

Spośród nadesłanych prac Jury powołane przez organizatora wyłoni ośmiu laureatów konkursu.
Przewidziane są 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień. 

Miejsce I – 1000 zł
Miejsce II – 600 zł
Miejsce III – 400 zł

5 x wyróżnienia – 200 zł

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu będą zamieszczone na portalu PracaPlastyczna.pl w dniu 27.03.2024 r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadsyłając prace na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację prac w serwisie PracaPlastyczna.pl, kanale Youtube oraz mediach społecznościowych wraz z wymienieniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy placówki, w której jest zatrudniony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji zgłoszonych prac konkursowych.
3. Jeden uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów.
5. Nagrody nie podlegają wymianie. Zostaną wypłacone na wskazane przez laureata konto bankowe.
6. Zgłoszenie niespełniające powyższych warunków nie będzie brało udziału w konkursie.
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłane dane są prawdziwe i aktualne, a prace konkursowe są wynikiem samodzielnej pracy autora.
8. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
9. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na wszelkich znanych w chwili trwania konkursu polach eksploatacji.
10. Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić reklamację w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. Reklamację należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Organizator rozpatrzy ją w terminie 14 dni.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu email.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Krystian Siedlarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Siedlarz APOYO .PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343207566, nr REGON 121395393, Stara Wieś 273, 33-330 Grybów. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dane osobowe uczestnika konkursu oraz będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach:
- wynikających z organizacji konkursu, publikacji informacji o laureatach oraz rozdania nagród
- publikacji nadesłanych prac plastycznych w serwisie PracaPlastyczna.pl, kanale Youtube oraz mediach społecznościowych (imię i nazwisko autora oraz nazwa placówki),
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału uczestnika w konkursie. Po upływie powyższego okresu dane osobowe uczestników będą nadal przetwarzane w zakresie umożliwiającym publikację prac plastycznych w serwisie PracaPlastyczna.pl, kanale Youtube oraz mediach społecznościowych (imię i nazwisko autora oraz nazwa placówki) lub wymaganym przez przepisy prawa.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, w tym uzyskania kopii jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 

Wyniki konkursu:

I. Marlena Czarnacka

Szkoła Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Piłsudskiego 1, 95-100 Zgierz


II. Ewa Hepnar

Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej, 37-100 Wysoka 81


III. Aleksandra Ślusarczyk

Przedszkole Nr 11 w Tarnowskich Górach, Ul. Mickiewicza 18, 42-600 Tarnowskie Góry


Wyróżnienia:

1. Magdalena Józwa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, ul. Hubala 2

 

2. Anna Kulak

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Olszance 24, 33-386 Podegrodzie

 

3. Agata Szczepaniak- Masłowska

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie, ul. Główna 69, 95-081 Dłutów


4. Katarzyna Chamerska

Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach


5. Andrzej Juszczak

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie