Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

  Usługodawca

Sklep i serwis internetowy, dostępny pod adresem https://pracaplastyczna.pl/ jest prowadzony przez:

KRYSTIAN KAMIL SIEDLARZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Siedlarz APOYO .PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343207566, nr REGON 121395393, Stara Wieś 273, 33-330 Stara Wieś

  Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

 • poczta elektroniczna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
530 369 383

  Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

  Treści wprowadzane przez użytkowników

Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach naszej strony internetowej.

Treści te obejmują:
 • artykuły,
 • zdjęcia.
  Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać nielegalnych treści (w szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści, które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są działania takie jak:

 • udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
 • bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
 • cyberstalking,
 • nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
 • nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
 • nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub niezgodnych z warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach strony internetowej.

W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie treści mogących stanowić:

 • Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące być uznane za obraźliwe lub poniżające, a także mogące naruszać czyjekolwiek dobre imię.
 • Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o wyraźnym podłożu seksualnym.
 • Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu wiedzy medycznej lub naukowej.
 • Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub działania uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa prawa.
 • Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.
 • Naruszenie praw własności intelektualnej: publikowanie treści bez odpowiednich praw lub licencji, naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
 • Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub publikowanie treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.
 • Treści niezwiązane z działalnością serwisu: publikowanie materiałów, które nie są związane z tematyką lub celem działania strony internetowej.
 • Treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite: w tym wulgaryzmy.
  Zgłaszanie nielegalnych treści

Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Punktu kontaktowego, którego dane znajdują się na początku niniejszych warunków.

Prosimy, abyś w zgłoszeniu zawarł/a:
 • Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści.
 • Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu.
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej).
 • Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru zgłoszenia, który umieszczamy na końcu tego dokumentu.

Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tzw. DSA.

W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich elektronicznych danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia.

Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez Ciebie nielegalnych treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.

  Moderowanie treści

Treści wprowadzane przez użytkowników są przez nas moderowane w odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej inicjatywy.

Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową. Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką wiedzę lub wiadomość.

Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych treści.

Stosujemy jednak z własnej inicjatywy, w dobrej wierze i z należytą starannością, mechanizmy automatycznego wykrywania potencjalnie nielegalnych treści.
Treści mogą być też przeglądane przez nas ręcznie, bez udziału narzędzi automatycznych.

Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy aktu o usługach cyfrowych (DSA).

  Uzasadnienie działań, które podejmujemy wobec treści od użytkowników

W przypadku podjęcia działań wobec treści nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w tym dokumencie zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile znamy ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub odpowiedzialnego za nie użytkownika ograniczeniach, o ile ze względu na charakter usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów mają zastosowanie, w postaci:

 • Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez nas, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści.
 • Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.
 • Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.
 • Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.

Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.

Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

  Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

  Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
  Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pracaplastyczna.pl/index.php/info/382-polityka-cookies
  Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
 • Regulamin sklepu - https://pracaplastyczna.pl/sklep/index.php/regulamin/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

  WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………….

Adres e-mail zgłaszającego: ………………………

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści: ……………………………………………………………………………………………………………

Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej treści: ……………………………………………………………

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią nielegalne treści:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w moim zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

 
Konkurs

Konkurs

REGULAMIN

„KREATYWNE POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE 
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Apoyo.pl, NIP: 7343207566,  wydawca portalu PracaPlastyczna.pl.
2. Czas trwania konkursu: od 1 marca 2024 r. do 24 marca 2024 r.
3. Konkurs skierowany jest do do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.
4. Celem konkursu jest promowanie kreatywności oraz innowacyjności w pracy z dzieckiem młodszym.

II. ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pomysłów na prace plastyczne spełniających poniższe warunki:

 • propozycje będą zawierały samodzielnie opracowane (autorskie) pomysły na wykonanie prac plastycznych
 • poziom trudności prac będzie dostosowany do sprawności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • prace będą odpowiednio opisane. Zawierać będą:
     a) tytuł pracy
     b) opis pracy (od kilku do kilkunastu zdań)
     c) materiały potrzebne do wykonania
     d) zdjęcie lub skan pracy (dobrej jakości)
     (wzorując się na publikacjach na stronie pracaplastyczna.pl -> zobacz przykład)

2. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.
3. Prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną przez dziecko lub nauczycielkę.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Prace konkursowe nie mogą mieć odpowiednika wśród prac plastycznych opublikowanych na stronie organizatora oraz nigdzie wcześniej nie zostały przedstawione na innych konkursach.

 

III. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem nauczycielki oraz podać nazwę i adres placówki, w której jest zatrudniona.
2. Fotografię/skan prac wraz z opisem należy wysłać drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IV. KRYTERIA OCENY

1. Autorski i oryginalny pomysł.
2. Pomysłowość.
3. Dostosowanie propozycji na prace plastyczne do sprawności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
4. Zaangażowanie (ilość przesłanych pomysłów).

 

V. NAGRODY

Spośród nadesłanych prac Jury powołane przez organizatora wyłoni ośmiu laureatów konkursu.
Przewidziane są 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień. 

Miejsce I – 1000 zł
Miejsce II – 600 zł
Miejsce III – 400 zł

5 x wyróżnienia – 200 zł

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu będą zamieszczone na portalu PracaPlastyczna.pl w dniu 27.03.2024 r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadsyłając prace na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację prac w serwisie PracaPlastyczna.pl, kanale Youtube oraz mediach społecznościowych wraz z wymienieniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy placówki, w której jest zatrudniony.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji zgłoszonych prac konkursowych.
3. Jeden uczestnik może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów.
5. Nagrody nie podlegają wymianie. Zostaną wypłacone na wskazane przez laureata konto bankowe.
6. Zgłoszenie niespełniające powyższych warunków nie będzie brało udziału w konkursie.
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłane dane są prawdziwe i aktualne, a prace konkursowe są wynikiem samodzielnej pracy autora.
8. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
9. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na wszelkich znanych w chwili trwania konkursu polach eksploatacji.
10. Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić reklamację w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. Reklamację należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Organizator rozpatrzy ją w terminie 14 dni.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu email.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Krystian Siedlarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Siedlarz APOYO .PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343207566, nr REGON 121395393, Stara Wieś 273, 33-330 Grybów. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dane osobowe uczestnika konkursu oraz będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach:
- wynikających z organizacji konkursu, publikacji informacji o laureatach oraz rozdania nagród
- publikacji nadesłanych prac plastycznych w serwisie PracaPlastyczna.pl, kanale Youtube oraz mediach społecznościowych (imię i nazwisko autora oraz nazwa placówki),
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi udziału uczestnika w konkursie. Po upływie powyższego okresu dane osobowe uczestników będą nadal przetwarzane w zakresie umożliwiającym publikację prac plastycznych w serwisie PracaPlastyczna.pl, kanale Youtube oraz mediach społecznościowych (imię i nazwisko autora oraz nazwa placówki) lub wymaganym przez przepisy prawa.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, w tym uzyskania kopii jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 

Wyniki konkursu:

I. Marlena Czarnacka

Szkoła Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Piłsudskiego 1, 95-100 Zgierz


II. Ewa Hepnar

Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej, 37-100 Wysoka 81


III. Aleksandra Ślusarczyk

Przedszkole Nr 11 w Tarnowskich Górach, Ul. Mickiewicza 18, 42-600 Tarnowskie Góry


Wyróżnienia:

1. Magdalena Józwa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu, ul. Hubala 2

 

2. Anna Kulak

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Olszance 24, 33-386 Podegrodzie

 

3. Agata Szczepaniak- Masłowska

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie, ul. Główna 69, 95-081 Dłutów


4. Katarzyna Chamerska

Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach


5. Andrzej Juszczak

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie

 

Pracaplastyczna.pl to serwis gromadzący pomysły nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Staramy się, aby każda opublikowana praca była unikatowa, przyjazna dla dziecka i rozwijała jego zdolności. Oprócz nauczycieli naszymi odbiorcami są również rodzice, którzy mogą wykonać ze swoimi pociechami te same prace co w przedszkolu lub szkole. 


Statystyki:

Strona: ponad 2500 prac plastycznych, 354 900 UU /rok, 1 107 600 PV /rok
Facebook: 26 400 polubień na FB, 46 100 członków grupy
Youtube: 7 700 subskrypcji, 3 800 000 wyświetleń filmów

Kontakt:
Stara Wieś 273, 33-330 Grybów
NIP: 7343207566
REGON: 121395393
Telefon: 530 369 383
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Reklama:
- artykuł sponsorowany
- baner
- lokowanie produktu
- praca plastyczna sponsorowana
- sponsor konkursu

Jesteśmy otwarci też na inne formy współpracy.
Zachęcamy do kontaktu.

 

Polityka prywatności Sklepu PracaPlastyczna.pl 
https://pracaplastyczna.pl/sklep/
(„Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KRYSTIAN KAMIL SIEDLARZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krystian Siedlarz APOYO .PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7343207566, nr REGON 121395393, Stara Wieś 273, 33-330 Stara Wieś.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej funkcjonalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej rozwojem
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

6. Zapisanie się na newsletter

W jakim celu?
wysyłanie newslettera analiza efektywności wysłanych przez nas treści, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki wiadomości w naszej działalności
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności)
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

7. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć jego funkcjonalność.

Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas newslettera, możemy dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego typu wiadomości w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
YSC czas trwania sesji Śledzenie wyświetleń osadzonych filmów
VISITOR_INFO1_LIVE 6 miesięcy Śledzenie informacji o osadzonych filmach z YouTube
test_cookie 15 minut Celem pliku cookie jest ustalenie, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie
IDE 13 miesięcy Google DoubleClick i przechowuje informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny oraz wszelkie inne reklamy przed odwiedzeniem witryny. Służy do prezentowania użytkownikom reklam, które są dla nich odpowiednie zgodnie z profilem użytkownika.
DSID 60 minut Ten plik cookie jest używany przez Google, aby reklamy były bardziej atrakcyjne dla użytkowników i są przechowywane pod adresem doubleclick.net. Zawiera zaszyfrowany unikalny identyfikator.
mc 13 miesięcy Ten plik cookie jest powiązany z Quantserve w celu anonimowego śledzenia interakcji użytkownika ze stroną internetową.
i 1 rok Zbierania informacje o nawykach przeglądania, aby reklamy były bardziej dopasowane.
rlas3 1 rok Służy do wyświetlania odpowiednich reklam odwiedzającemu
pxrc 2 miesiące Celem pliku cookie jest identyfikacja odwiedzającego w celu wyświetlenia odpowiedniej reklamy.
KTPCACOOKIE 1 dzień Sprawdza, czy pliki cookie stron trzecich są włączone na stronie internetowej użytkownika.
CMID 1 rok Plik cookie służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.
CMPS 3 miesiące Służy do ukierunkowanych celów reklamowych.
KADUSERCOOKIE 3 miesiące Identyfikacja strony internetowej lub urządzenia odwiedzającego, z którego odwiedzają oni strony partnerów.
CMPRO 3 miesiące Służy do ukierunkowanych celów reklamowych
CMST 1 dzień Służy do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika w celu reklamy ukierunkowanej.
yt-remote-device-id 100 lat Te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem osadzonych filmów z YouTube.
yt.innertube::requests 100 lat Te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem osadzonych filmów z YouTube.
t.innertube::nextId 100 lat Te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem osadzonych filmów z YouTube.
yt-remote-connected-devices 100 lat Te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem osadzonych filmów z YouTube.
__gads 13 miesięcy Ten plik cookie służy do śledzenia, ile razy użytkownicy oglądają konkretną reklamę.
_ga 2 lata Służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny.
_gid 1 dzień Służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego na temat tego, jak działa strona internetowa.
_gat_gtag_UA_39512079_1 1 minuta Służy do rozróżniania użytkowników
CONSENT 17 lat Te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem osadzonych filmów z YouTube. Rejestrują anonimowe dane statystyczne, na przykład, ile razy film jest wyświetlany i jakie ustawienia są używane do odtwarzania.
CONSENT 17 lat Te pliki cookie są ustawiane za pośrednictwem osadzonych filmów z YouTube. Rejestrują anonimowe dane statystyczne, na przykład, ile razy film jest wyświetlany i jakie ustawienia są używane do odtwarzania.
d 3 miesiące Ten plik cookie śledzi anonimowe informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych tak – Stany Zjednoczone Ameryki **
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • uczestnictwo tych podmiotów w tzw. Data Privacy Framework, a więc programie ustanowionym decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności - w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki