Studia psychologiczne i ich kierunki

Egzamin dojrzałości za Tobą, a Ty nadal nie wiesz, co chcesz studiować? Zastanawiasz się nad psychologią, ale nie wiesz, czy będziesz miał pracę w zawodzie? Ten artykuł odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wątpliwości.

Studia psychologiczne


Czym jest psychologia?

Studia z zakresu psychologii to najpopularniejszy kierunek studiów. Psychologia to nauka o zachowaniu i psychice człowieka. Pozwala zrozumieć motywy postępowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Psychologia to także badanie wpływu czynników zewnętrznych i interakcji międzyludzkich na zachowanie danej osoby.

Jak wyglądają studia psychologiczne?

Kierunek „psychologia” to studia 5-letnie, jednolite. Oznacza to, że nie ma podziału na studia I stopnia i studia II stopnia. Wyjątkiem jest uczelnia wyższa SWPS, która prowadzi zajęcia z podziałem na studia licencjackie i magisterskie. Studia jednolite magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Dla osób, które ukończyły inny kierunek studiów, a którym marzy się podjęcie nauki psychologii, stworzono specjalną, przyspieszoną ścieżkę nauczania - trwa ona około 3 lat i po jej ukończeniu otrzymujemy tytuł magistra.

Psychologię można studiować dziennie i zaocznie. Zajęcia w trybie niestacjonarnym najczęściej odbywają się w soboty i niedziele – niektóre uczelnie prowadzą zajęcia także w piątkowe wieczory.


Rekrutacja

W procesie rekrutacji na psychologię najczęściej wymagane są takie przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości jak: biologia, chemia, filozofia, język polski i język obcy nowożytny i wiedza o społeczeństwie. Kandydaci są przyjmowani na podstawie rankingu średniej ocen z egzaminu maturalnego.

Studia stacjonarne na uczelniach wyższych są bezpłatne, natomiast na studiach niestacjonarnych i na uczelniach niepublicznych należy opłacać czesne.

Kierunki psychologiczne są prowadzone na prawie wszystkich większych uczelniach wyższych. Studia na psychologii prowadzą m.in.:

  • Uniwersytet Jagielloński,
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Uniwersytet SWPS,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Śląski,
  • Wyższa Szkoła Bankowa,
  • Wyższa Szkoła Biznesu
  • lub Wyższa Szkoła Zdrowia, jeśli chcemy studiować psychodietetykę.


Proces kształcenia

Studia psychologiczne to zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne. W trakcie studiów (już na pierwszych semestrach) czekają Was warsztaty i ćwiczenia z psychologami-praktykami, trenerami grupowymi i szkoleniowcami. Podczas warsztatów studenci zdobywają praktyczne umiejętności pozwalające na zrozumienie złożonych mechanizmów funkcjonowania i rozwoju człowieka.

Studia te składają się z dwóch grup przedmiotów do zaliczenia: przedmioty ogólno-psychologiczne i przedmioty powiązane z wybraną specjalizacją. Przedmioty ogólno-psychologiczne pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy z poszczególnych dziedzin psychologii. Ogólne przedmioty to m.in. statystyka, metodologia badań psychologicznych, psychometria, biologiczne mechanizmy zachowania, różnice indywidualne i psychopatologia.

Każda specjalizacja ma inne programy studiów - zazwyczaj przedmioty związane z wyborem specjalności pojawią się dopiero na późniejszych semestrach.

Absolwent studiów w zakresie psychologii jest przygotowany do pracy psychologa, w szczególności do prowadzenia działań psychologicznych związanych z diagnozą, opiniowaniem i orzekaniem. Jest także upoważniony do udzielania pomocy psychologicznej oraz do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i prac badawczych w dziedzinie psychologii.

Wykład


Specjalizacje na studiach psychologicznych

Wśród specjalizacji cieszących się największym zainteresowaniem możemy wymienić: psychologię kliniczną, psychologię zdrowia, psychologię społeczną, psychologię biznesu, psychologię organizacji i pracy, psychologię dziecka i rodziny, psychoterapię, psychologię sportu, terapię uzależnień, neuropsychologię, psychologię międzykulturową i psychologię edukacyjną.

W przyszłej pracy zawodowej obejmującej kierunki psychologiczne, poza tytułem magistra wymagane jest także ukończenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz stażu.


Psychologia kliniczna

Psycholog kliniczny to magister psychologii, który dodatkowo ukończył 4-letnie szkolenie specjalizacyjne. Psychologia kliniczna obejmuje wiedzę na temat mechanizmów powstawania i podtrzymywania chorób psychicznych. Na ogół psycholodzy kliniczni specjalizują się w wybranej grupie: psycholog kliniczny dzieci, młodzieży lub dorosłych albo w zaburzeniach. Psycholog kliniczny znajdzie zatrudnienie w szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, a także na oddziałach onkologicznych i internistycznych.


Psychoterapia

Aby zostać psychoterapeutą, należy ukończyć 5-letnie studia magisterskie oraz szkolenie podyplomowe w szkole psychoterapii. Na ogół studia podyplomowe trwają 4 lata i kończą się egzaminem certyfikowanym. Głównym zadaniem psychoterapeuty jest udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentom i przeprowadzanie sesji terapeutycznych, które mają na celu złagodzenie lub wyleczenie objawów chorobowy. Psychoterapeuta może pracować w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień i w prywatnych gabinetach.


Psychologia społeczna

Program studiów obejmuje przygotowanie studenta do wystawiania prawidłowej diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji życia społecznego. Psycholog społeczny doskonali umiejętności rozwiązywania konfliktów (zarówno w środowisku zawodowym, jak i rodzinnym czy szkolnym), umiejętności negocjacji, radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi. Absolwent psychologii społecznej znajdzie zatrudnienie w firmach szkoleniowych, działach HR, firmach rekrutacyjnych i marketingowych oraz w firmach prowadzących badania rynku.


Terapeuta uzależnień

Terapeutą uzależnień może zostać osoba, która ukończyła studia magisterskie i podyplomowe, zakończone uzyskaniem certyfikatu. W tym zawodzie leczy się indywidualnie lub grupowo osoby z uzależnieniami, takimi jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub behawioralne. Przyszły terapeuta kształci się z zakresu modeli uzależnienia, diagnozy i problemów osób uzależnionych oraz zdobywa kompetencje w zakresie dialogu motywacyjnego i psychoedukacji. Terapeuci uzależnień zazwyczaj pracują z jedną, konkretną grupą: młodzieżą, osobami uzależnionymi od alkoholu itp. Terapeuci mogą pracować w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy rodzinie i poradniach zdrowia publicznego.


Psycholog wspomagania rozwoju

Psychologia wspomagania rozwoju obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, pracę psychologiczną z rodziną mającą problemy wychowawcze, wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym, osób starszych i chorych somatycznie. Wspomaganie rozwoju to odpowiednia diagnoza psychologiczna i projektowanie specyficznych oddziaływań o charakterze psycho-stymulacyjnym i psychokorekcyjnym. Psycholog wspomagania rozwoju znajdzie pracę w oświacie (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w placówkach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Praca psychologa


Praca w zawodzie psychologa

Psychologia wkracza w każdy zakamarek rynku pracy. Psycholog może pracować nie tylko w szpitalu lub szkole (jako zamiennik dla pedagoga), ale także we własnym gabinecie, w ośrodkach opieki społecznej, służbach mundurowych, fundacjach, korporacjach (psychologia biznesu), przy szkoleniach i zarządzaniu zasobami ludzkimi, a nawet w marketingu i public relations.

Zdecydowana większość uczelni daje możliwość wyboru kursów fakultatywnych, dzięki którym każdy student znajdzie dla siebie odpowiednią specjalizację.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa.


Dlaczego warto studiować psychologię?

Psychologia to nauka bardzo „życiowa”. Uczymy się o sytuacjach, które znamy z życia codziennego, filmów lub książek. Pozwala nam to spojrzeć na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Zdobędziemy umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Są to umiejętności, które przydadzą się nam zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym - wpłyną na poprawę jakości życia.

Psychologia daje możliwość rozwoju i pracy w różnych dziedzinach. Studia na kierunku psychologia to rozwój kompetencji niezbędnych w tym zawodzie. Należy jednak pamiętać, że prawdziwa nauka psychologii i zdobywanie doświadczenia zaczyna się właściwie po studiach i jest dość kosztowna.